CPV: 45212412-7 Stavebné práce na objektoch ubytovní

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45212412-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
36274-WNP Školský internát, Trnavská cesta 2 - výmena sanity v kúpeľniach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.08.2022
09:00
Školský internát