CPV: 45212330-8 Stavebné práce na knižniciach

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45212330-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48417-WNP Staromestská knižnica -pobočka Záhrebská Rekonštrukcia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
09:00
Staromestská knižnica