CPV: 45212321-2 Stavebné práce na hľadiskách

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45212321-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
46803-WYP Modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia Domu umenia Fatra Žilina.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.11.2021
09:00
Štátny komorný orchester Žilina