CPV: 45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45212314-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34163-WYP Obnova Šerédiovskeho kaštieľa v obci Zborov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
09:00
Obec Zborov