CPV: 45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45212314-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57128-WYP Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj