CPV: 45212313-3 Stavebné práce na múzeách

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45212313-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
3/2021/vo/po Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 13.08.2021
10:00
Múzeum Slovenského národného povstania