CPV: 45212224-2 Stavebné práce na štadiónoch

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45212224-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30214-WYP HALA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V MESTE SVIDNÍK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.08.2021
10:00
Mesto Svidník