CPV: 45212222-8 Stavebné práce na telocvičniach

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45212222-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31998-WYP Žilina, kas. P. Jilemnického - rekonštrukcia budovy č. 54 - telocvičňa - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície