CPV: 45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45212200-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59036 Rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou trávou MFK Skalica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 24.01.2022
10:00
Mesto Skalica