CPV: 45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45212000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
556-WYP Multifunkčná hala Bernolákovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2023
10:00
Obec Bernolákovo