CPV: 45211350-7 Stavebné práce na objektoch polyfunkčných budov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45211350-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
46968-WYP Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.11.2021
12:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky