CPV: 45211340-4 Stavebné práce na objektoch viacbytových budov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45211340-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
4764-WYP NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNÉHO ŠTANDARDU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Obec Gerlachov