CPV: 45112712-9 Terénne úpravy záhrad

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45112712-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 27.10.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre