CPV: 45112700-2 Terénne úpravy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45112700-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
56130-WYP Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2021
11:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky