CPV: 45112420-5 Výkop základov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45112420-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32034-WYP Detské jasle
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 11.08.2021
10:00
Mesto Tvrdošín