CPV: 45112400-9 Výkopové práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45112400-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32768-WYP Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 10.08.2021
10:00
Obec Nová Bystrica