CPV: 45000000-7 Stavebné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45000000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43800-WYP Výstavba telocvične
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.10.2021
11:00
Trnavský samosprávny kraj