CPV: 45000000-7 Stavebné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45000000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37213 - WYP PRESTAVBA A PRÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU S. Č. 254 NA OBECNÝ ÚRAD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2023
10:00
Obec Plevník - Drienové