CPV: 44810000-1 Náterové farby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44810000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214955 Špeciálne a bežné náterové hmoty, farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
14:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika