CPV: 44800000-8 Náterové farby, laky a tmely

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44800000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202210503 Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
10:00
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika