CPV: 44620000-2 Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44620000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32010-WNT Optimalizácia vykurovania objektu Stredoslovenskej galérie (Pretórium)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
09:00
Stredoslovenská galéria