CPV: 44619000-2 Iné kontajnery

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44619000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314243 Kontajnerové nadstavby pre zberný dvor v obci Nižný Hrušov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
16:45
Nižný Hrušov, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika