CPV: 44521110-2 Dverové zámky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44521110-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
11601-WNT Kľúčový systém
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.03.2023
10:00
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky