CPV: 44511000-5 Ručné nástroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44511000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202121020 Ručné nástroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.11.2021
08:30
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika