CPV: 44421000-7 Pancierové alebo spevnené trezory, pancierové skrinky a dvere

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44421000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235323 Trezory mobilné certifikované
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
15:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika