CPV: 44411000-4 Sanitárne výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44411000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116940 Sanitárna technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
10:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika