CPV: 44316000-8 Železiarsky tovar

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44316000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235502 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika