CPV: 44300000-3 Káble, drôty a súvisiace výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44300000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Gemer - časť „A“ - výzva č. 02/2023
Dynamický nákupný systém
08.12.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca