CPV: 44221200-7 Dvere

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44221200-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19885-WNP VÝMENA VSTUPNÝCH DVERÍ A DVERÍ V ZÁDVERÍ ZŠ KARLOVESKÁ 61
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 21.06.2023
09:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves