CPV: 44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44221000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57423-WYP Rekonštrukcia objektu mestských jaslí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2021
10:00
Mesto Hlohovec