CPV: 44211200-4 Obytné bunky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44211200-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116038 Obytný kontajner so sanitou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.07.2021
13:00
Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika