CPV: 44211000-2 Prefabrikované budovy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44211000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47235-WNT Dodávka a montáž 4 ks predajných kontajnerov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.11.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina