CPV: 44200000-2 Konštrukčné výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44200000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dodanie mobilného klziska vrátane mantinelov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.03.2023
15:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka