CPV: 44174000-0 Fólia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44174000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37417 - WNT Termotransférová fólia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
10:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.