CPV: 44114200-4 Betónové výrobky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44114200-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30899-WNT Betónové žľaby – cesta Selec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.07.2022
10:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)