CPV: 44113700-2 Materiály na opravu ciest

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44113700-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34801-WYP Oprava povrchov infraštruktúry, električkových tratí a zastávok MHD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť