CPV: 43830000-0 Mechanické náradie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 43830000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Náradie a spotrebný materiál pre dielne
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
09:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka