CPV: 43820000-7 Zariadenia na výrobu obuvi

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 43820000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43951-WYT Otočný 18 staničkový stôl na obuvnícku linku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.10.2021
09:00
WINTOPERK, s.r.o.