CPV: 43800000-1 Dielenské zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 43800000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115579 Dielenské vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.07.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika