CPV: 43414000-8 Drviče

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 43414000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
1287-WYT Komunálne stroje a veľkokapacitné kontajnery
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
15:00
Obec Kotešová