CPV: 43324100-1 Zariadenia pre bazény

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 43324100-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
AOS-300/24-86/2021 Rekonštrukcia krytej plavárne
Výzva na predkladanie ponúk
eZakazky 02.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika