CPV: 43300000-6 Stavebné stroje a zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 43300000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
PZH01: Šmykom riadený nakladač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.10.2023
00:00
FARMARIA s.r.o., Dolná 241, 962 61 Babiná