CPV: 43260000-3 Mechanické lopaty, rýpadlá (exkavátory) a lopatové nakladače a banské mechanizmy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 43260000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29188-MST Kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou
Verejná súťaž
UVO 13.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja