CPV: 42965110-2 Systémy skladovania

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42965110-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obstaranie mobilných regálov
Zákazka s nízkou hodnotou
27.10.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky