CPV: 42961100-1 Systémy riadenia prístupu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42961100-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
56975-WYT Prístupový a parkovací systém
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.12.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trnava