CPV: 42960000-3 Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a grafické vybavenie, vybavenie na automatizáciu kancelárskych prác a spracovanie informácií

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42960000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20232037 Zariadenie na tlač vrátane spotrebného materiálu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.03.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika