CPV: 42716120-5 Práčky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42716120-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Veľkokapacitná práčka
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou