CPV: 42642100-9 Obrábacie stroje na drevo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42642100-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42498-MST Obstaranie prístrojov do stolárskej dielne
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
10:00
ABEline s. r. o.