CPV: 42641200-3 Obrábacie stroje na keramiku

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42641200-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obstaranie doplnkovej techniky na výrobu keramiky
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 07.12.2021
14:00
Slovenská ľudová majolika, a.s., Šúrska 32 B, 900 01 Modra