CPV: 42630000-1 Kovoobrábacie stroje

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42630000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Kovoobrábacie nástroje
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 28.09.2021
23:59
Silvia Válek - INTERNETTO, Železničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča