CPV: 42512000-8 Klimatizačné zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42512000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
OBSTARANIE TECHNOLÓGIE - KLIMATIZÁCIA, VZDUCHOTECHNIKA, REKUPERÁCIA
Prieskum trhu
30.11.2023
10:00
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany, Tatranská 126, 053 11 Smižany