CPV: 42500000-1 Chladiace a ventilačné zariadenia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 42500000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
36867-WYP Zemianske Kostoľany – laboratórium b. č. 27 - rekonštrukcia výrobných priestorov - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.09.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky